wp 1 x3k5140h xc42p sae1144 sae1151 sae1541h

wp 1 x3k5140h xc42p sae1144 sae1151 sae1541h

-

Translate this page DFD 3 1. 2003 T8Cr 4 1. 2067 T10Cr1 6 1. 2083 4Cr14MoV 8 1. 2101 6CrSiMn 9 1. 2162 2Cr1Mn1 10 1. 2208 3CrV 11 1. 2210 T11CrV 12 1. 2235 T8CrV 13 1. 2241 Cr1MnV 15 1. 2311 4Cr2Mn1Mo 17 1. 2316 4Cr15Mo

- - doc88

Translate this page11.71455CrNiMoV64880CrMn369570CrMn - - doc88Translate this page11.71455CrNiMoV64880CrMn369570CrMn

- - docin

Translate this page 1.658717Cr2Ni2Mo 101820Mn 102020 102220Mn 103030 104040 106060 106565 107070 10 1075 75 11 1080 80 12 1214 Y12 13 1522 20Mn 14 4037 37MnMo 15 4118 20CrMo 16 4135 35CrMo 17 4142 42CrMnMo 18 4320 20CrNi2Mo 19 4720 20CrMnNiMo 20 4820 20Ni4Mo 21 5115 15CrMn 22 5120 20CrMn 23 5130 30CrMn 24 5140 40CrMn 25 5150 50CrMn 26 - - docinTranslate this page 1.658717Cr2Ni2Mo 101820Mn 102020 102220Mn 103030 104040 106060 106565 107070 10 1075 75 11 1080 80 12 1214 Y12 13 1522 20Mn 14 4037 37MnMo 15 4118 20CrMo 16 4135 35CrMo 17 4142 42CrMnMo 18 4320 20CrNi2Mo 19 4720 20CrMnNiMo 20 4820 20Ni4Mo 21 5115 15CrMn 22 5120 20CrMn 23 5130 30CrMn 24 5140 40CrMn 25 5150 50CrMn 26

- - docin

Translate this page3065 1.271455CrNiMoV 418 1.2083 4Cr13 Cr 64880CrMn 419 1.2316 4Cr17Mo Cr 69570CrMn - Translate this page 1 1.6587 17Cr2Ni2Mo2 1018 20Mn3 1020 204 1022 20Mn5 SAE1141 41MnS 468 SAE1144 44MnS469 SAE1151 50MnS470 SAE1541H 40Mn2471 SAE1548 50Mn2472 SAE4130RH 30CrMoH473 SAE4135H 35CrMnMoH474 SAE4137H 40CrMnMoH475 SAE4140 40CrMnMo476 SAE4145H 45CrMo477 SAE4320 20CrNi2Mo478

-

Translate this page 1.658717Cr2Ni2Mo 101820Mn 102020 102220Mn 103030 104040 106060 106565 107070 10 1075 75 11 1080 80 12 1214 Y12 13 1522 20Mn 14 4037 37MnMo 15 4118 20CrMo 16 4135 35CrMo 17 4142 42CrMnMo 18 4320 20CrNi2Mo 19 4720 20CrMnNiMo 20 4820 20Ni4Mo 21 5115 15CrMn 22 5120 20CrMn 23 5130 30CrMn 24 5140 40CrMn 25 5150 50CrMn 26 - Translate this page 1.658717Cr2Ni2Mo 101820Mn 102020 102220Mn 103030 104040 106060 106565 107070 10 1075 75 11 1080 80 12 1214 Y12 13 1522 20Mn 14 4037 37MnMo 15 4118 20CrMo 16 4135 35CrMo 17 4142 42CrMnMo 18 4320 20CrNi2Mo 19 4720 20CrMnNiMo 20 4820 20Ni4Mo 21 5115 15CrMn 22 5120 20CrMn 23 5130 30CrMn 24 5140 40CrMn 25 5150 50CrMn 26

-

Translate this page±¾ÎÄÓÉwwzzhh¹±Ï×xlsÎĵµ¿ÉÄÜÔÚWAP¶Ëä¯ÀÀÌåÑé²»¼Ñ¡£½¨ÒéÄúÓÅÏÈÑ¡ÔñTXT£¬»òÏÂÔØÔ´Îļþµ½±¾»ú²é - Translate this page±¾ÎÄÓÉwwzzhh¹±Ï×xlsÎĵµ¿ÉÄÜÔÚWAP¶Ëä¯ÀÀÌåÑé²»¼Ñ¡£½¨ÒéÄúÓÅÏÈÑ¡ÔñTXT£¬»òÏÂÔØÔ´Îļþµ½±¾»ú²é

.doc-

Translate this page .doc,DFD 3 1.2003 T8Cr 4 1.2067 T10Cr1 6 1.2083 4Cr14MoV 8 1.2101 6CrSiMn 9 1.2162 2Cr1Mn1 10 1.2208 3CrV 11 1.2210 T11CrV 12 1.2235 T8CrV 13 1.2241 Cr1MnV 15 1.2311 4Cr2Mn1Mo 17 1.2316 4Cr1 .doc_lddoc.cnTranslate this page 3065

.pdf

Translate this page.pdf, 1 1.2714 55CrNiMoV 418 1.2083 4Cr13 Cr 2 648 80CrMn 419 1.2316 4Cr17Mo Cr 3 695 70CrMn 420 1.4104 Y1Cr17Mo Cr 4 840 09MnCrNiMo 421 205 2Cr17Mn15Ni2N Cr 5 925 16CrNi3Mo [] - Translate this page####

_

Translate this page 1 1.6587 2 1018 3 1020 4 1022 5 1030 6 1040 7 1060 8 1065 9 1070 10 1075 11 1080 12 1214 13 1522 14 4037 15 4118 16 4135 17 4142 18 4320 19 4720 20 4820 21 5115 22 5120 23 5130 24 5140 25 5150 26 8019 27 8119 28 8219 29 8319 30 8630 31 8660 32 8740 33 070M20 34 070M20B 35 070M20Cr 36 070M55 37 070M55B 38 070M55Cr 39 080A32 40 080A42 41 080M40 42 _Translate this page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

_

Translate this page 1 1.6587 2 1018 3 1020 4 1022 5 1030 6 1040 7 1060 8 1065 9 1070 10 1075 11 1080 12 1214 13 1522 14 4037 15 4118 16 4135 17 4142 18 4320 19 4720 20 4820 21 5115 22 5120 23 5130 24 5140 25 5150 26 8019 27 8119 28 8219 29 8319 30 8630 31 8660 32 8740 33 070M20 34 070M20B 35 070M20Cr 36 070M55 37 070M55B 38 070M55Cr 39 080A32 40 080A42 41 080M40 42

Post your comment